Actievoorwaarden Tikkie

Lees hieronder de actievoorwaarden voor de Tikkie Cashback Actie op de Mora Wereldse Borrel Bites

1. ALGEMEEN

1.1 – Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Mora Wereldse Borrel bites Cashback Actie” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Mora (te Fregatweg 53, Maastricht) (hierna: de Organisator).

1.1.2 Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de website www.mora.nl/tikkie (hierna verder te noemen “Site”).

1.1.3. De Actie is ter promotie van het product Mora Wereldse Borrel bites (hierna verder te noemen het “Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie.

1.1.4 Deelnemers aan de Actie (“Deelnemers”) verklaren door hun deelname akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

1.1.5. De actieperiode loopt van 30 januari 2023 t/m 12 maart 2023 (de Actieperiode).

1.1.6 Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en/of kortingen.

2. DE ACTIE

2.1 - Specificatie actie

2.1.1 De Actie wordt gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor de deelnemers op de Site.

2.1.2 De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij de verkopende supermarkten, zoals Albert Heijn, Jumbo, Boon, Coop, Deka, Dirk, Hoogvliet, Jan Linders en Plus (“Deelnemende Supermarkten)”. De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname.

2.1.3 Indien een Deelnemer een Product aankoopt bij één van de Deelnemende Supermarkten en zijn/haar originele aankoopbewijs fotografeert in de Actie omgeving in de Tikkie app, ontvangt de Deelnemer het volledige aankoopbedrag van één Wereldse Borrel bites verpakking retour, mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is bereikt.

2.1.4. Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.

2.1.5 Voor een geldige deelname dient vanuit de Tikkie-app deelgenomen te worden aan de Actie door de Actie te selecteren binnen het Tikkie Acties menu in de Tikkie-app. Hier dient de Deelnemer de originele kassabon voor aankoop van dit Product gedurende de actieperiode te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.

2.1.6 Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie.

2.1.7 Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer het volledige aankoopbedrag van één Wereldse Borrel bites verpakking retour.

2.2 – Deelname

2.2.1 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie met in acht name van artikelen 2.2.2, 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.2 Iedere Deelnemer kan gedurende de looptijd van de Actie slechts éénmaal deelnemen aan deze Actie.

2.2.3 Deelname door minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt is enkel toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd.

2.2.4 Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd.

2.3 - Bescherming persoonsgegevens

2.3.1. In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie.

2.3.2 De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

2.3.3 Organisator deelt aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het terugstorten van het aankoopbedrag van het Product.

2.3.4. Organisator informeert Deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot ABN AMRO, aan het adres dat in de privacyverklaring van de Tikkie app staat vermeld.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 - Aansprakelijkheid Organisator

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de Deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. De Organisator garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.

3.1.2 De Organisator is niet aansprakelijk in geval van overmacht of gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft of indien de omstandigheden dit vereisen, hij verplicht is de huidige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uitstellen, op te schorten of de voorwaarden te wijzigen. In ieder geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen.

3.1.3 ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te verstrekken cashback. De Organisator geeft geen enkele garantie op de door haar te verstrekken prijzen. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.2 - Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen artikel 3.1.2 bepaalt geldt onverminderd voor derden/toeleveranciers van de Organisator cq. de toeleveranciers en/of fabrikanten van de cashback actie.

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 -Voorbehoud

4.1.1. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken en/of te beëindigen; c) deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 - Vragen en klachten

4.2.1 In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13 76 85 28.

4.2.2 De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie.