Actievoorwaarden Mora 'Win de nieuwste Philips Dual Basket Airfryer'

Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel "Win de nieuwste Philips Dual Basket Airfryer”. Door deelname aan dit promotioneel kansspel (‘de Actie’) verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.

De Actie wordt georganiseerd door Van Geloven (‘De Organisator’) gevestigd aan Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 18012279.

Organisator heeft te allen tijde het recht zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) de Actie te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of actievoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van deze actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.mora.actiesite.com (de "Website") worden geplaatst. Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Organisator over deze gevallen beslissen.

De Actie is ter promotie van en geldt voor alle Mora producten.  

De aankoop van het Mora product dient gedaan te zijn tijdens de actieperiode van 
3 juni 2024 tot en met 30 juni 2024 (de "Actieperiode"). Indienen van uw aanvraag kan tot en met 7 juli 2024. Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.

De Actie is een promotioneel kansspel. De Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Deelname

Deelname aan de Actie is uitsluitend toegestaan aan personen die tijdens de Actieperiode en prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland.

Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s) (bijvoorbeeld ouder of voogd) voor deelname aan de Actie en voor het ontvangen van de prijs.

Medewerkers van De Organisator, iedereen die direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is en hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

De Organisator heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor enige prijs en de deelnemer doet hierbij uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijs. Deelnemers die in strijd met deze actievoorwaarden handelen, worden gediskwalificeerd.

Alleen inzendingen die aan deze actievoorwaarden voldoen, dingen mee naar de prijs.

Speelwijze

Ga naar de winkel en koop 1 van je favoriete Mora producten. 
Bewaar je kassabon en verpakking.
Ga naar www.mora.nl/wineenairfryer
Vul je gegevens (aanhef, voornaam, achternaam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer),  in en upload je kassabon of een foto van de verpakking.
Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website.
Per emailadres mag vaker worden meegedaan. Per aangekocht product, mag 1x worden meegedaan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden, buiten aankoop van een Mora product.
De aanwijzing van de winnaars komt door loting tot stand. De winnaars worden iedere week bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Met de winnaars zal telefonisch contact worden opgenomen. 
Om aanspraak te kunnen maken op de prijs, vragen wij u uw kassabon te bewaren.
Dit heeft u nodig als bewijs van uw aankoop. 

Prijs

We verloten gedurende 4 weken 26 Philips Dual Basket Airfryers inclusief Mora Oven & Airfryer snacks. De uitgereikte prijs is persoonlijk. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild. Mora is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet in ontvangst kan nemen.

Aansprakelijkheid

Mora is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Actie of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade. Deelnemers zullen de Organisator en alle door de Organisator ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of indirect) geleden schade, letsel of gemaakte kosten als gevolg van (deelname aan) de Actie of (gebruik van) de uitgekeerde prijs. Aan de informatie op de Website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

Opmerkingen of klachten

Tijdens de Actieperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over de Actie en actievoorwaarden kenbaar maken door een brief en/of e-mail te sturen aan Mora ‘Win de nieuwste Philips Dual Basket Airfryer’. Postbus 393 – 4200 AJ Gorinchem of klantenservice@hokra.nl

Nietigheid

Zijn of worden deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacyverklaring

1. Voor onze ‘Win de nieuwste Philips Dual Basket Airfryer’ actie gebruiken wij heel weinig persoonsgegevens, maar we hebben er wel een paar nodig om je deelname te kunnen verwerken. We hebben ook persoonlijke gegevens nodig om te kunnen reageren op eventuele vragen die u heeft. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verwerken en wat uw rechten zijn over wat wij ermee doen.
2. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de ‘Win de nieuwste Philips Dual Basket Airfryer’ Actie. Meer informatie over hoe Mora persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerkt vindt u op  https://www.mccain.com/privacy/nl
3. We hebben uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om deel te nemen aan de Actie, om ervoor te zorgen dat deze eerlijk verloopt en om uw prijs toe te kennen. U kunt niet aan de Actie deelnemen zonder deze informatie te verstrekken. Als u wint, hebben we verdere persoonlijke gegevens nodig om de uitbetaling van uw prijs te regelen. Onze verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Actie.
4. Bij het afleveren van de prijs kunnen wij vragen om een foto te maken van u en de door u gewonnen prijs. Deze foto zullen wij gebruiken om over de actie te communiceren. Door deel te nemen aan de actie, gaat u ermee akkoord dat wij een foto maken en deze delen via onze Social Media kanalen en onze website.
5. Wij zullen de persoonlijke gegevens die u verstrekt uitsluitend voor de Actie gebruiken en deze verwijderen zodra de Actie is afgelopen.
6. We delen persoonlijke gegevens alleen met onze partners om de Actie uit te voeren. Onze Actiebeheerder is Hokra, De Vort 5, 4225 SH Noordeloos. Andere partners zijn onder meer IT-dienstverleners, bezorgbedrijven en zakenpartners die ons helpen een correct beheer van de Actie en bijbehorende diensten te garanderen.
7. Mochten wij persoonsgegevens buiten de EEA moeten overdragen, dan zullen wij ervoor zorgen dat er passende juridische en technische waarborgen zijn getroffen.
8. U kunt kopieën van persoonlijke gegevens over u opvragen, inclusief in draagbare elektronische formaten en, indien van toepassing, de rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van die persoonlijke gegevens.
9. Als u niet tevreden bent met onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/