Artikel 1 – Definities

1.1. Actie: de Actie zoals omschreven in artikel 3.1 van deze actievoorwaarden.
1.2. Actieperiode: de in artikel 3.2. van deze actievoorwaarden bedoelde periode waarin de deelnemer kan deelnemen aan de Actie.
1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Actie en op grond van artikel 2 van deze actievoorwaarden daartoe gerechtigd is.
1.4. Prijs: de in artikel 4.1 van deze actievoorwaarden beschreven prijs.
1.5. Mora: Ad van Geloven B.V., Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg, Nederland. Mora is de gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator van de Actie.
1.6. Winnaar: de deelnemer die op de in artikel 5 van deze actievoorwaarden vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.

Artikel 2 – Deelname

2.1. Iedere natuurlijke persoon wie op het moment van deelname meerderjarig is (18 jaar of ouder) en woonachtig is in Nederland is gerechtigd om deel te nemen aan de Actie. Mora is gerechtigd om een bewijs van meerderjarigheid te vragen. Minderjarigen (met name Deelnemers die op het moment van hun deelname aan de Actie jonger zijn dan 18 jaar) hebben de uitdrukkelijke toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger en dienen deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, te overleggen. Deelnemen gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
2.2. Uitgesloten van deelname aan de Actie zijn: - Medewerkers van Mora en/of aan Mora gelieerde ondernemingen; Personen wie direct of indirect betrokken zijn bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs en; - Medewerkers van de (indirecte) aanbieder van de Prijs wie direct of indirect betrokken zijn bij (de organisatie van) de Actie of de Prijs.
2.3. De Deelnemer kan enkel gedurende de Actieperiode deelnemen aan de Actie en uitsluitend op de hierna in artikel 3.1 beschreven wijze. Indien de Deelnemer niet tijdig, te vroeg of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelname.
2.4. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden, zij het dat de kosten voor de internetverbinding, hardware en software ten laste van de Deelnemer zijn.
2.5. Deelname dient steeds op persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.
2.6. Door aan deze Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk alle bepalingen van dit Actievoorwaarden, en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook – die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze actievoorwaarden, evenals elke beslissing die Mora in dit verband neemt. Deelname aan de Actie impliceert eveneens dat de Deelnemer de aard en de beperkingen van het internet kent en aanvaardt, meer bepaald de technische prestaties, de responstijden bij het bezoeken van de website www.facebook.com, de mogelijke niet-beschikbaarheid van deze website, het aanvragen en doorsturen van gegevens, het risico dat de verbinding wordt verbroken en, meer algemeen, de risico’s die met elke internetverbinding en overdracht van gegevens gepaard gaan, inclusief eventueel verlies of misbruik van gegevens en de risico’s op virusbesmetting. Elke Deelnemer moet de nodige maatregelen treffen om zijn software en/of gegevens die op zijn computer zijn opgeslagen, te beschermen. De verbinding met de website www.facebook.com en de deelname aan de Actie door de deelnemers gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
2.7. Mora behoudt zich ten allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik en of bedrog plegen of misleiden of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. Mora aanvaardt in dit kader geen enkele aansprakelijkheid
2.8 Mora heeft het recht om deze actievoorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan Deelnemers aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen dan wel de Actie eenzijdig te wijzigen, onderbreken of te beëindigen, zonder dat dit op enige wijze recht geeft schadevergoeding of enige andere aanspraak van de Deelnemer jegens Mora. De versie van de actievoorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de Deelnemer.

Artikel 3 – De actie

3.1 Deelname aan de Actie kan door gedurende de Actieperiode naar de Mora actiepagina op Facebook of Instagram te gaan (https://www.facebook.com/mora.nederland/ ) of (https://www.instagram.com/mora_nederland/) en in een reactie hun Mora Crispy Chick’n gerecht te beschrijven (eventueel met een foto/video) onder de actiepost.
3.2.Mora is gerechtigd om inzendingen van de Mora actiepagina te verwijderen wanneer zij van mening is dat inzendingen van Deelnemers ongepaste of kwetsende content bevatten.
3.3. Actieperiode: de Actie loopt van maandag 7 mei t/m zondag 14 juni 2020. Mora behoudt zich het recht voor om de looptijd van de Actieperiode eenzijdig te wijzigen. Daarnaast behoudt Mora zich het recht om de Actie zonder aankondiging te beëindigen. Van deze mogelijkheid zal Mora in het bijzonder gebruik maken wanneer een correcte uitvoering van de Actie vanwege technische oorzaken (bv. een virus in het computersysteem, manipulatie of storingen in hard- en/of software), of om juridische redenen niet kan worden gewaarborgd.
3.4. Uit de door Mora ontvangen inzendingen worden verspreid over de Actieperiode één winnaar geselecteerd. Mora zal de winnaars selecteren op basis van de meest creatieve uitvoering van de Actie.
3.5 De Winnaar wordt op uiterlijk donderdag 18 juni 2020 via de Mora actiepagina op Facebook en Instagram bekend gemaakt.
3.6 De Winnaar dient uiterlijk binnen een week na de bekendmaking persoonlijk via Facebook of Instagram private messaging contact op te nemen met Mora. Er wordt met de Winnaar een persoonlijke afspraak gemaakt over de inontvangstneming van de prijs.

Artikel 4 – Prijs

4.1. Gedurende de Actie kunnen de volgende prijzen worden gewonnen: 1x Philips Avance Collection Airfryer XXL HD9650 t.w.v. €289,99 (adviesprijs Philips).
4.2. De prijzen zijn strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten en niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Mora. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze.
4.3 Over de uitslag, de Prijs en de uitkering daarvan kan niet nader worden gecorrespondeerd. Verder worden er door de Mora geen garanties verstrekt met betrekking tot de prijzen. Indien de Prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de Winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Zodra de Prijs aan de winnende Deelnemer wordt overhandigd, wordt deze de wettige eigenaar van de Prijs en zal Mora niet langer verantwoordelijk zijn voor de mogelijke kosten, uitgaven, verliezen of schade veroorzaakt door de Prijs.
4.4. Elke Deelnemer met eenzelfde e-mailadres, naam, huisadres of telefoonnummer mag meerdere keren deelnemen, maar kan slechts 1 prijs winnen.
4.5. De Deelnemer geeft toestemming aan Mora om zijn/haar naam, voornaam en binnen de Actie ingestuurde afbeeldingen en/of video’s te gebruiken en doet afstand van alle rechten die hiermee verband houden (en met name om deze weer te geven of mede te delen aan het publiek) en deze voor onbepaalde duur te gebruiken op enigerlei drager (drukwerk, publicaties, film enz.) voor promotionele en andere doeleinden van Mora, zonder recht op enige compensatie of vergoeding door Mora, anders dan de Prijs waarop zij eventueel recht hebben.
4.6. Indien de op basis van voormelde criteria geselecteerde Winnaar dient te worden uitgesloten van de Actie op basis van deze actievoorwaarden, kan de prijs door Mora worden ingetrokken zonder dat ter zake enige compensatie van Mora kan gevorderd worden door de Deelnemer in kwestie. In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende gekozen winnaar.

Artikel 5 – Winnaar

5.1. Uit de deelnemers zal de winnaar gekozen worden op basis van juistheid en creativiteit van zijn/haar deelname. Aan het eind van de actieperiode wordt de winnaar van de Philips Avance Collection Airfryer XXL HD9650 bekend gemaakt. Een Deelnemer komt per account/(e-mail)adres slechts éénmaal in aanmerking voor de prijs.
5.2. De Winnaars zullen via een openbare Facebook en Instagram post op de tijdlijn van de Mora Facebook pagina (https://www.facebook.com/mora.nederland/) of (https://www.instagram.com/mora_nederland/) bekend worden gemaakt. De Winnaar wordt gevraagd om uiterlijk tot één week na de bekendmaking persoonlijk contact op te nemen met Mora via Facebook of Instagram private messaging. Er wordt met de Winnaar een persoonlijke afspraak gemaakt over de inontvangstneming van de prijs.
5.3. Indien een winnaar niet binnen de gestelde termijn na de kennisgeving zich via Facebook private messaging bij Mora heeft gemeld en de prijs heeft aanvaard, behoudt Mora zich het recht voor om voor de betreffende Prijs willekeurig een nieuwe winnaar te bepalen.
5.4. Winnaars kunnen gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de actie zoals foto- en filmopnamen en interviews. Alsdan zal Mora gerechtigd zijn deze foto- en filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Mora is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1. Mora is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en aanvullende uitgaven die de Deelnemer zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de Prijs.
6.2. Mora behoudt zich het recht voor om de Actie tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Mora kan doen gelden indien de Actie geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Actie gelden als punt van reglement.
6.3. Mora, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze Actie inclusief de door Mora ter beschikking gestelde Prijs. Met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer van gegevens.
6.4. Elke (poging tot) fraude door een deelnemer wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de Actie van de Deelnemer.
6.5. Mora, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de deelname van de deelnemer niet, gebrekkig, vertraagd of te laat door Mora wordt ontvangen.
6.6. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Mora aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Mora openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Mora niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Mora in het leven roepen.
6.7. Uitsluitend de Deelnemer is aansprakelijk voor de inhoud van het deelnamemateriaal dat hij ter beschikking stelt in het kader van de Actie. Mora kan hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden. De Deelnemer zal Mora vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde in verband met de inhoud van de door de deelnemer gebruikte deelnamemateriaal.

Artikel 7 – Verzameling van persoonsgegevens

7.1 In het kader van deze Actie worden vermoedelijk persoonsgegevens met betrekking tot de identiteit van de Deelnemers verzameld en bewaard door Mora en met name hun naam, voornaam, e-mail, postadres en telefoonnummer.
7.2 De persoonsgegevens van de Deelnemers worden verzameld in het kader van de werking van de Actie. De gegevens die verplicht moeten worden meegedeeld, worden als dusdanig geïdentificeerd. Zo niet kan de deelname aan de Actie niet in aanmerking genomen worden.
7.3 De Deelnemer aanvaardt bovendien dat de persoonsgegevens van de Deelnemers worden verzameld met het oog op commerciële prospectie door het overeenkomstige vakje aan te vinken. Mora kan met name contact opnemen met de Deelnemers en hen aanbiedingen en promoties versturen via mail of via de post.
7.4 De persoonsgegevens die verzameld worden op de website van de Actie zijn bestemd voor Mora, die ze evenwel kan communiceren aan derden, die de persoonsgegevens behandeld ten dienste van Mora louter in het kader en voor zover vereist voor het beheer van de Actie.
7.5 De Deelnemers hebben het recht de persoonlijke gegevens die Mora bezit over hen in te kijken en de rechtzetting van deze persoonlijke gegevens te vragen als deze fout of onvolledig blijken te zijn. In bepaalde gevallen hebben de Deelnemers tevens het recht (i) van de Organiserende Onderneming te eisen dat hun persoonlijke gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt; (ii) zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens door de Organiserende Onderneming; (iii) van de Organiserende Onderneming hun persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd formaat, dat courant wordt gebruikt en dat door een machine kan gelezen worden. De Deelnemers hebben bovendien het recht bezwaar te maken tegen de manier waarop de Organiserende Onderneming hun persoonlijke gegevens beheert en verwerkt. Ze kunnen dit doen bij de controle-instantie die bevoegd is voor gegevensbescherming (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).
7.6. Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de Actie dat hun naam gepubliceerd kan worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer en/of als winnaar van de Actie. Zij aanvaarden eveneens dat hun foto gepubliceerd kan worden op de websites van de organisator of met de organisator verbonden ondernemingen.
7.7. De Deelnemers hebben tevens steeds het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden.
7.8. Bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig verzoek gericht aan het volgende e-mailadres: fans@mora.nl.

Artikel 8 – Klachten

8.1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan men zich wenden tot het social media management van Mora via fans@mora.nl.

Artikel 9 – Facebook

9.1. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord of ondersteund door Facebook. Door deelname accepteert deelnemer dat Facebook geen enkele verantwoordelijkheid draagt of aansprakelijk is voor de Actie. De deelnemer vrijwaart Facebook voor zover bij wet is toegestaan, van alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Actie. De deelnemer begrijpt en accepteert dat alle informatie in verband met de Actie aan Mora verstrekt wordt en niet aan Facebook.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1.Intellectuele-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, zijn exclusief eigendom van Mora en berusten bij Mora.
10.2. Mora is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgave van redenen) te wijzigen of de actie te annuleren.
10.3. De volledige Actievoorwaarden zijn via http://mora-nl.d-media.biz/actievoorwaarden-%22winactie-philips-airfrye… te bekijken op verzoek in papieren vorm verkrijgbaar door een geadresseerde en gefrankeerde envelop te richten aan: aan Ad van Geloven B.V., Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg, Nederland.
10.4. Op deze Actie is Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgesteld te Tilburg: 06/05/2020